Loading…

Regler

Fiskeområde se karta där 4 förbudsområden är markerade. Fiskekortsinnehavare får fiska med enbart handredskap i Västra Nedsjön

Redskap

Med handredskap avses sådana redskap som kan föras för hand, fodrar passning med händerna under fisket samt består av krok och lina. Typiskt handredskap är kastspö, metspö, pimpel och pilk. Angeldonsfiske med max 10 st angeldon och trolling med max två spön är tillåtet.
Fiske får inte ske i närheten av badplatser tomt mark och odlad mark får inte beträdas.
Allt annat fiske är förbjudet samt fiske med fasta redskap undantaget endast för fiskerättsinnehavarna.

Vid anmodan ska fikekort och legitimation uppvisas för fiskerättsinnehavaren eller annan behörig person – tillsyningsman.

Begränsningar

Vad gäller max- och minimimått, fångstbegränsningar samt fredningstid gäller följande:

 • Öring får ej fiskas
 • Vid spontan fångs ska oskadad öring återutsättas
 • Alla fångs av öring ska rapporteras till Jack Olsson tel 0705-292929, Död öring ska uppvisas
 • Kräftfiske är förbjudet för allmänheten
 • Eventuellet fiske beslutas på årstämma
 • Ålfiske är förbjudet.

Fiskar

Sjön är djup och relativt näringsfattig vilket påverkar vilka fiskar som trivs i sjön.

Följande arter har under 2015 påträffats:

 • Abborre
 • Gädda
 • Mört
 • Siklöja
 • Nors
 • Sutare
 • Ål (utsättning av ålyngel har skett)
 • Öring (enstaka kan finnas. Se fiskeregler)

Då sjön har en lång historia som reglerad sjö (mitten 1600-talet) har det varit problem för öringens vandring
Föreningen har bidraget med biotopförbättnigar för den naturliga öring stammen.
varför förekomst skall rapporteras till föreningen samt omedelbart släppas tillbaka i sjön.
Mer om detta under fliken Fiskeregler.